Yukimitsu

δΈε‹•θ‘Œε…‰ [fudou yukimitsu] in Japanese.

A Realm Reborn

weapon_yukimitsu_ff14.png

Stats: PDMG 76, MDMG 53, ATK 62.8, Delay 2.5, DPS 25.3, DEX +109, VIT +115, Crit rate +71, SkSPD +102
Equip Level: 60, Equip On: NIN
Item Level: 210, Rarity: Blue
Buy: Antiquated Yukimitsu, Illuminati Gobdip (sell: 1,684 gil)
Shop: Seika / Idyllshire
Desynthesis Results: ?
Type: Rogue's Arm, Stack: 1, Unique: Yes, Untradeable: Yes, Binding: Yes
Dye: Yes, FC Crest: No, Materia Slots: No, Convert: No, Desynthesis: Yes
Glamour: Smithing, Repair: 120 gil / Grade 6, BSM50


Category: Equipment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License